ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

CHRYSAFIS V. CHRYSAFIS S.A.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Της Ιστοσελίδας
www.chrysafis.gr

 

Η προστασία των δεδομένων σας και η ασφάλεια τους είναι σημαντική για εμάς. Δεσμευόμαστε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η επωνυμία της επιχείρησης μας είναι «ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.», και η έδρα μας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, οδός Αγίου Μηνά 3, Τ.Κ. 54625, τηλ επικοινωνίας +30 2310 543012, ενώ διατηρούμε και ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις μηχανουργείου στο 64,5o χλμ της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βεροίας, στον Σταυρό του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας με Τ.Κ. 59150, τηλ. επικοινωνίας +30 23310 39869, και η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείoυ μας είναι: info@chrysafis.gr. Σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που ισχύουν σχετικά με τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία μας και σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας και των συνεργατών, των προμηθευτών και των πελατών μας, πως τις χρησιμοποιούμε και πως αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας επωφελήσουν. Υπάρχει διαφάνεια σχετικά με το τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να κατανοήσετε τις συνέπειες του λόγου που τα χρησιμοποιούμε και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας. Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης, αποθήκευσης, μεταφοράς και προστασίας των προσωπικών δεδομένων (PII) που λαμβάνουμε, η εταιρεία μας ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ("OnlinePrivacyStatement" ή "PrivacyStatement").

 

 

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με το νόμο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ενημερώνει πως χρησιμοποιεί μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας, ως πελάτες ή πιθανούς πελάτες ή όταν επικοινωνούμε διαφορετικά μαζί σας, με σκοπό να μπορούμε να παρέχουμε πληροφόρηση, ενημέρωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρεία μας, πληροφορίες σχετικά με το γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα μέσα προστασίας τους και τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. Κατά τη συλλογή αυτών των στοιχείων, ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε συμμόρφωση προς το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και με σκοπό τον ασφαλέστερο και πιο σίγουρο τρόπο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

      

 

   

Βασικές έννοιες και ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα :

Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο είναι εκείνο το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως οι πληροφορίες που προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, όπως η εικόνα σας, ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός φορολογικού μητρώου, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

Όταν αναφερόμαστε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εν προκειμένω η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, εν προκειμένω για λογαριασμό της εταιρείας μας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων» είναι δεδομένα όπως τα εξής: θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές απόψεις ή πράξεις, πληροφορίες για την υγεία, το γένος ή βιομετρικά στοιχεία, η φυλή και η εθνική καταγωγή, πρακτικά ή κυρώσεις διοικητικού ή ποινικού χαρακτήρα.

«Κατάρτιση προφίλ» είναι οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με την οποία χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση συγκεκριμένων προσωπικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με ένα πρόσωπο.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα/Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό. 

«Αρχείο δεδομένων» είναι οποιοδήποτε δομημένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με τρόπο τέτοιο που καθιστά δυνατή την αναγνώριση του εν λόγω προσώπου από τα δεδομένα.

 

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και τηρούμε όλες τις παγκοσμίως αποδεκτές και με βάση τα διεθνή πρότυπα πολιτικές ασφάλειας ώστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα πελατών, προμηθευτών και συνεργατών που επεξεργαζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, που διέπει τόσο την ίδια την εταιρεία, όσο και τρίτους που τυχόν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της. Το νομικό πλαίσιο που ακολουθεί δεσμεύει την Επιχείρηση μας η οποία λειτουργεί με βάση την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία: τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (αναφέρουμε το Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν, τους κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β’ 2715/17.11.2011 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005 και τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679). Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι νόμοι από τους οποίους διεπόμαστε:

·         Nόμος 4624/2019 (Μέτρα Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2016/679])

·         Nόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

·         Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

·         Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

·         Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

·         Εκδοθείσες και υπό έκδοση Κανονιστικές Πράξεις των αρμόδιων διοικητικών οργάνων.

 

 

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 

Το νομικό πρόσωπο φέρει την επωνυμία «ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. » {CHRYSAFIS CHRYSAFIS} (ΑΦΜ: 006073457 / Δ.Ο.Υ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ: 038875106000), εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αγίου Μηνά 3, Τ.Κ. 54625, τηλ. επικοινωνίας +30 2310 543012, ενώ διατηρεί και ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις μηχανουργείου στο 64,5o χλμ της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βεροίας, στον Σταυρό του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας με Τ.Κ. 59150, τηλ. επικοινωνίας +30 23310 39869 και η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείoυ είναι: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., και λειτουργεί μέσω και του κατοχυρωμένου ιστοχώρου www.chrysafis.gr. Δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων, αναλαμβάνοντας την μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων αερομεταφοράς σε Εκκοκκιστήρια, Σπορελαιουργεία, Κλωστήρια, Βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου. Επίσης, ασχολείται με την κατασκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων εκκοκκιστηρίων και απορροφητήρων όλων των μεγεθών, κυκλώνια, καθώς επίσης αεραγωγών και σωληνώσεων για αερομεταφορά, καθώς και με την δημιουργία/κατασκευή και εγκατάσταση μιας πληθώρας άλλων εφαρμογών όπως συστημάτων αερομεταφοράς υλικών σε εργοστάσια ζωοτροφών, μονάδων επεξεργασίας δημητριακών, αεραγωγών κλιματισμού σε βιομηχανικές αλλά και μικρότερων μεγεθών εφαρμογές, και κλιματισμών κλωστηρίων.

 

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια, κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη: για τη σύναψη σύμβασης ή ανάθεσης εκτέλεσης έργου μεταξύ των πελατών και της εταιρείας μας ή για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας υλικών και μεταφοράς ή για τη συμμόρφωση της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της ή για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή εφόσον βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας. Συμπερασματικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν το επιτρέπει ο νόμος.

 

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι:

α) η συγκατάθεσή σας, όπου η νομική μας βάση είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των όρων που διέπουν τη χρήση του ιστοχώρου μας. Επίσης επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όταν μας ζητάτε να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις των προωθητικών ενεργειών της εταιρείας μας (newsletters). Επιφυλάσσεστε του δικαιώματος να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερώσεων προωθητικών ενεργειών ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας.

β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης εκτέλεσης κάποιου έργου ή της εκτέλεσης κάποιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, υλικών ή πρώτων υλών ή της εκτέλεσης μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών προς εσάς, και για την εν γένει εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων μας.

γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική ή κανονιστική (μας) υποχρέωση. Για παράδειγμα, τηρώντας αρχεία των πωλήσεών μας για φορολογική συμμόρφωση.

δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών. Έχουμε νόμιμο συμφέρον να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρονται από τους πελάτες μας μέσω των διαφόρων υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας. Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς, στο μέτρο που μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που εγείρετε.

ε) η επέκταση και χρήση της Υπηρεσίας Μάρκετινγκ της εταιρείας μας. Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ επί τη βάση της συγκατάθεσης που μας δίνετε π.χ. όταν αποδέχεσθε να λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες μέσω της υπηρεσίας του e-mail σας (newsletter). Προκειμένου να σας προβάλλουμε εξατομικευμένες πληροφορίες, θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να καταρτίσουμε ένα προφίλ με τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς (όπως η περιήγηση που κάνετε) και τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή σας επιτρέπει να βελτιώσετε την εμπειρία σας ως χρήστης της ιστοσελίδας μας.

στ) Η Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας. Έχουμε νόμιμο συμφέρον να αναλύσουμε τη χρηστικότητα της Πλατφόρμας και το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή ο σκοπός της είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών και να προσφέρει υπηρεσία υψηλότερης ποιότητας.

ζ) Η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων.

η) Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων Πελατών.

 

Όταν εξετάζουμε νόμιμα συμφέροντα, φροντίζουμε να σκεφτόμαστε και να εξισορροπούν τυχόν πιθανές επιπτώσεις σε εσάς (τόσο θετικά όσο και αρνητικά) και τα δικαιώματά σας προτού επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Δε χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δραστηριότητες όπου τα συμφέροντά μας υπερακοντίζουν αυτή την επεξεργασία (εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται διαφορετικά ή επιτρέπεται από το νόμο).

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατόπιν ρητής συγκαταθέσεως των υποκειμένων, η οποία δίνεται είτε από τα τελευταία προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επεξεργασία ή συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων, είτε από την ίδια την επιχείρηση όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, όπου ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Στην προαναφερόμενη συγκατάθεση γίνεται σαφής ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι πρόκειται να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού και ενημερώνονται για όλα τα αναγνωρισμένα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκήσουν. Συλλέγουμε και αναλύουμε τα δεδομένα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όταν επισκέπτεστε την έδρα της εταιρείας μας ή τις εγκαταστάσεις του μηχανουργείου μας, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή όταν χρησιμοποιείτε το τηλεφωνικό κέντρο μας, από τα δεδομένα της συσκευής, της συνδεσιμότητας και της διαμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας με το διαδίκτυο, την υποβολή αιτήσεων κλπ.

 

Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε δεδομένα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Παρακάτω αναφέρουμε τους κύριους τρόπους με τους οποίους το κάνουμε αυτό:

Ø  Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω αυτού του ιστότοπου, ή συνδέεστε διαφορετικά με εμάς μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή email, ή μέσω συνομιλίας ή εγγράφεστε σε ένα ενημερωτικό δελτίο (newsletter).

Ø  Όταν κάνετε ερωτήσεις ή ζητάτε πληροφορίες ή επικοινωνείτε μαζί μας γενικά.

Ø  Όταν πραγματοποιείτε αγορές αγαθών ή υλικών από την εταιρείας μας.

Ø  Όταν σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας για την εκτέλεση κάποιου έργου που μας έχετε αναθέσει ή όταν αναλαμβάνουμε για εσάς την μεταφορά αγαθών ή υλικών.

Ø  Όταν αναλαμβάνουμε να συντηρήσουμε τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις σας.

Ø  Όταν σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας δηλαδή για την τιμολόγηση σας και εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Ø  Ενδέχεται να λάβουμε ορισμένα δεδομένα αυτόματα όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μεταξύ άλλων μέσων αυτού του ιστότοπου. Αυτά μπορεί να είναι δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, την περιήγηση ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Ø  Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε δεδομένα όταν κάνετε κλικ σε μια από τις διαφημίσεις μας (συμπεριλαμβανομένων αυτών που βλέπετε σε ιστότοπους τρίτων ή σε κοινωνικά μέσα).

 

Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες για εσάς μέσω της χρήσης διαδικτυακών τεχνολογιών (π.χ. cookies) και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης κατά τη λήψη αναφορών σφαλμάτων ή δεδομένων χρήσης από εφαρμογές λογισμικού στις συσκευές σας OnLine ή μέσω WiFi επικοινωνιών στα γραφεία της εταιρείας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από τον χρήστη, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. . Με την εγγραφή σας στο newsletter της εταιρείας μας και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στον ιστότοπό μας, συναινείτε ταυτόχρονα στο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

 

5.1 Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο τρόπος συλλογής δεδομένων παραπάνω εξήγησε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να λάβουμε ή να λάβουμε δεδομένα. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι προσωπικά δεδομένα, επομένως διαβάστε παρακάτω για να κατανοήσετε τους διαφορετικούς τύπους που ενδέχεται να συλλέξουμε για εσάς. Φυσικά, οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε εξαρτώνται από το πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέρα από τους επιδιωκόμενους από την επιχείρηση μας και τα υποκείμενα (πχ. αιτήματα των επισκεπτών του ιστοτόπου της ή αιτήματα των πελατών της), τα οποία συναινούν ρητώς στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Για κάθε θέμα που άπτεται της παρούσας, μπορείτε να απευθύνεστε στον πιο κάτω αναφερόμενο υπεύθυνο προστασίας.

Με την παρούσα πολιτική έχουμε ως στόχο να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά τη λειτουργία μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και εφόσον χρειάζεται, ενημερώνονται και επικαιροποιούνται. Όπου απαιτούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες ή σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή επεξεργασία εφόσον αυτή απαιτείται κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. φροντίζει ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται να:

 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία η οποία είναι σύννομη και θεμιτή σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Συλλέγονται για καθορισμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
 • Διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ιδίως αν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών κρίνεται απαραίτητη για:
 • την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από διάταξη άλλου νόμου.
 • την εκπλήρωση καθήκοντος της επιχείρησης μας προς  εκτέλεση σκοπού δημοσίου  συμφέροντος.
 • την αρχειοθέτηση για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας.
 • για στατιστικούς σκοπούς.
 • για θεμελίωση, αντίκρουση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

 

5.2 Όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter της εταιρείας μας ή όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της εταιρείας μας, ή όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μπορεί να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρεία ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με το νόμο είναι ενδεικτικά τα εξής:

 

Ø  Τα δεδομένα ταυτότητας περιλαμβάνουν τον τίτλο, το φύλο, το όνομα, το πατρικό όνομα, το επώνυμο, τόπος και ημ/ναι γέννησης,

Ø  Τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνουν διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση email και αριθμούς τηλεφώνου.

Ø  Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία κάρτας πληρωμής και τραπεζικού λογαριασμού ή ΙΒΑΝ.

Ø  Τα δεδομένα συναλλαγών περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές προς και από εσάς και άλλες λεπτομέρειες των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς.

Ø  Τα τεχνικά δεδομένα περιλαμβάνουν διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), δεδομένα σύνδεσης, τύπο και έκδοση προγράμματος περιήγησης, ρύθμιση και τοποθεσία ζώνης ώρας, τύπους και εκδόσεις προσθηκών προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο .

Ø  Τα δεδομένα χρήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Ø  Τα δεδομένα παρακολούθησης περιλαμβάνουν πληροφορίες που συλλέγουμε εμείς ή άλλοι για εσάς από cookie και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως σήματα ιστού.

Ø  Τα δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιών περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας για τη λήψη άμεσου μάρκετινγκ από εμάς και από τρίτους μας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

Ø  Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εικόνες και βίντεο μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, εφεξής CCTV), όπου αυτό είναι εγκατεστημένο, για λόγους ασφαλείας, των εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, συνεργατών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και με τα πρότυπα που τίθενται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων, ήχου και εικόνας και δεδομένα από αναφορές ασφαλείας, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, για λόγους ασφάλειας (λ.χ. αναφορές περιστατικών κλπ.).

Ø  Συγκεντρωτικά Δεδομένα, όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορεί να προέρχονται από τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν θεωρούνται νομικά προσωπικά δεδομένα, καθώς αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. 

Ø  Δεδομένα επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση σπιτιού ή εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας και προσωπικού, τηλέφωνο (σπίτι / εργασία / κινητό) και αριθμούς φαξ.

 

 

5.3 Ειδικά για συγκεκριμένες περιπτώσεις συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα με την ακόλουθη επεξήγηση της  νομικής βάσης:

 

Α. Εργαζόμενοι / Εξωτερικοί συνεργάτες: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνα επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου/συνεργάτη, στην προϋπηρεσία του, βιογραφικό σημείωμα, μισθός, ωράριο εργασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας, για την διαχείριση της σχέσης εργασίας μεταξύ της εταιρείας μας και του εργαζόμενου / εξωτερικού συνεργάτη καθώς και την εκπλήρωση των εργοδοτικών υποχρεώσεων της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. . Τέλος, η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με τις νόμιμες υποχρεώσεις της.

Β. Υποψήφιοι Εργαζόμενοι: όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, email, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση.

Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων για κενές θέσεις εργασίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τον υποψήφιο με την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση μη πρόσληψης το βιογραφικό του υποψήφιου εργαζόμενου διατηρείται για διάστημα 1 έτους για την κάλυψη τυχόν μελλοντικών θέσεων εργασίας. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψηφίου για την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ και η συναίνεση του υποψηφίου εργαζομένου.

Γ. Προμηθευτές: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, email. Η επεξεργασία των συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων γίνεται με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος.

 

5.4 Ειδικές Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

 

Α. Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. συλλέγει "ευαίσθητα" προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα υποκείμενα μας προσφέρουν αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή επιτρέπεται η συλλογή τους από το νόμο ή τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνουν π.χ. προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη φυλή κάποιου προσώπου, την εθνική του καταγωγή, θρησκευτικές ή παρόμοιες πεποιθήσεις, σωματική ή ψυχική υγεία, ή ποινικό μητρώο. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη διακριτική σας ευχέρεια όταν παρέχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν δια της παρούσας συναινείτε να χρησιμοποιήσει η εταιρείας μας αυτά τα δεδομένα για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς της και συναινείτε στη μεταφορά και τήρηση αυτών των δεδομένων από και σε αρχεία που διατηρούνται στην εταιρείας μας.

 

Β.  Για την κατηγορία των Εργαζόμενων:  Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν στην υγεία των εργαζομένων της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της. Ομοίως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες ή αδικήματα, όπως αντίγραφα ποινικού μητρώου, σεβόμενη πάντα την αρχή της αναλογικότητας. Ο Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι:

- Εκτέλεση των υποχρεώσεων και άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.
- Η προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς την ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

 

6. XΡΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

6.1. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από την εταιρεία μας στην καρτέλα του κάθε πελάτη, προμηθευτή και συνεργάτη μας, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. . Με την σύναψη κάποιας σύμβασης εκτέλεσης έργου, πώλησης αγαθών ή προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή σύμβαση προμήθειας υλικού μας υποβάλλετε τα προσωπικά σας δεδομένα και συναινείτε ταυτόχρονα στο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα.

Σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, στην ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. συλλέγουμε μια ποικιλία προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, τους προμηθευτές και συνεργάτες μας, και δεσμευόμαστε πλήρως να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ζητούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που τα χρειαζόμαστε ή σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τους ακόλουθους σκοπούς:

1.     Για να σας καταχωρίσουμε ως νέο πελάτη, προμηθευτή ή συνεργάτη πρωτίστως μέσω της σύναψης σύμβασης.

 1. Για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχετε συνάψει μαζί μας. Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας, κυρίως για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς αγαθών ή της σύμβασης εκτέλεσης έργου ή την παροχή υπηρεσιών από εμάς, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα ανωτέρω, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νόμιμες συμβατικές μας υποχρεώσεις (να εκτελέσουμε την παραγγελίας, να εκτελέσουμε την σύμβαση έργου που έχουμε συνάψει μαζί σας, να επεξεργαστούμε και να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της παραγγελίας σας, να μεταφέρουμε και να παραδώσουμε τα αγαθά, προϊόντα ή υλικά, για την χρέωση για υπηρεσίες και καταναλώσεις και επεξεργασία πληρωμών, συναλλαγές ή υπηρεσίες που ζητάτε, καταχώρηση ως εγγεγραμμένου μέλους στο newsletter μας κ.λπ.), και προκειμένου να μπορούμε να καθορίσουμε το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία να διαχειριστούμε τη πληρωμή των αγαθών και υπηρεσιών, και να διαχειριστούμε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των αγαθών και να ενεργοποιήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς προκειμένου να αποφύγουμε πιθανή απάτη εναντίον σας και εναντίον μας. Εάν θεωρήσουμε ότι η συναλλαγή μπορεί να είναι δόλια, αυτή η επεξεργασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μπλοκάρουμε τη συναλλαγή.
 2. Για να επεξεργαστούμε και να παραδώσουμε την εντολή σας, συμπεριλαμβανομένων:

(α) Διαχείρισης πληρωμών και τιμολόγησης, τελών και χρεώσεων,

(β) Συλλογής και ανάκτησης χρηματικών ποσών που οφείλονται σε εμάς.

Να διαχειριστούμε τη πληρωμή των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζετε, ανεξάρτητα από τη διαδικασία πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε. Να διαχειριστούμε την πληρωμή των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχουμε, ανεξάρτητα από τη διαδικασία πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε.

4.     Για την εξυπηρέτηση του έννομου συμφέροντος μας όπως προκύπτει από ενέργειες όπως η βελτίωση των υπηρεσιών μας, η διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών, παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών, αξιολόγηση αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων για υποψήφιων εργαζομένων και η διαχείριση της επιχειρηματικής σχέσης με τους συνεργάτες μας.

 1. Για να διαχειριστούμε τη σχέση μας με εσάς, συμπεριλαμβανομένων:
  (α) Ενημερώσεων για αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις ή της δήλωσης απορρήτου (β)αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας στον ιστότοπο μας (γ) αναγκαία δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωση προς μια νομική υποχρέωση και για τα έννομα συμφέροντά σας και για ενημέρωση των αρχείων μας και εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας.
 2. Για να διευθύνουμε και να προστατεύσουμε την επιχείρηση και τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της συντήρησης του συστήματος, της υποστήριξης, της σύνταξης αναφορών και της τήρησης δεδομένων).
 3. Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα (τα δικά μας και τρίτων μερών). Για παράδειγμα για να λειτουργήσει σύστημα βιντεοπαρακολούθησης [CCTV] προκειμένου να αποφευχθούν παράνομες ενέργειες και να προστατεύσουμε εσάς, το προσωπικό μας και την ιδιοκτησία μας, για να σας προσφέρουμε παρόμοιες / συναφείς υπηρεσίες,
 4. Για σκοπούς μάρκετινγκ και για να παραδίδουμε συναφές περιεχόμενο ιστότοπου και διαφημίσεις προς εσάς και για να υπολογίζουμε και κατανοούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που προβάλλουμε ή για να κάνουμε προτάσεις σε σας σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας ή / και να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς καμία αρνητική συνέπεια για εσάς.
 5. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, τα αγαθά / υπηρεσίες, τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τις εμπειρίες τους. Εάν εισέλθετε στην Πλατφόρμα μας, σας ενημερώνουμε ότι θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα περιήγησής σας για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την Πλατφόρμα μας για να μπορέσουμε να εισάγουμε βελτιώσεις σε αυτήν. Επιπρόσθετα, μερικές φορές διεξάγουμε έρευνες ποιότητας και ενέργειες με στόχο να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών και των χρηστών μας και να εντοπίζουμε εκείνους τους τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε. 
 6. Προκειμένου να συμμορφωθούμε με νόμιμη υποχρέωσή μας και την επίλυση ή ρύθμιση νομικών αξιώσεων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη μεταξύ μας σχέση: (i) νομικές διαδικασίες, αιτήματα νομικών και κρατικών αρχών, (ii) αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων από οποιοδήποτε περιεχόμενο, (iii) προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της προσωπικής ασφάλειας , των χρηστών ή του κοινού, (iv) εδραίωση ή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων ή (v)όπως άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία.
 7. Για την πρόληψη και τον εντοπισμό παράνομων πράξεων. Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για την προστασία της επιχείρησής μας και των επισκεπτών μας και των επισκεπτών της ιστοσελίδας μέσω της παρακολούθησης της απάτης και της ύποπτης παρακολούθησης συναλλαγών).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις για τον συγκεκριμένο νομικό λόγο στον οποίο βασιζόμαστε ώστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

6.2   Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς με τους παρακάτω τρόπους και για τους παρακάτω σκοπούς:

·         παροχή, διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη σχετικών χαρακτηριστικών, περιεχομένου και παρεχόμενων υπηρεσιών.  

·         εντοπισμός και προστασία σας από δόλια, καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα και διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου.

·         διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας,

·         ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας αποστολή κινήσεων, τιμολογίων, αναλυτικών καταστάσεων παραγγελιών, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς,

·         αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας στον ιστότοπο μας,

·         διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης,

·         για νομικούς σκοπούς: (i) νομικές διαδικασίες, αιτήματα νομικών και κρατικών αρχών, (ii) αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων από οποιοδήποτε περιεχόμενο, (iii) προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της προσωπικής ασφάλειας, των χρηστών της ή του κοινού, (iv) εδραίωση ή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων ή (v) όπως άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία.

 

Ως μέρος της δέσμευσής μας να σας ενημερώνουμε, αφού δίνετε τη συγκατάθεση και την άδεια για οποιαδήποτε χρήση που είναι συνεπής με τις χρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή αποκαλύπτεται αλλού στον ιστότοπο στο σημείο που υποβάλετε αυτά τα προσωπικά στοιχεία, τέτοια συναίνεση θα τεκμαίρεται από την ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε., και αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να σας στείλουμε e-mail ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας με οποιοδήποτε άλλο μέσο για να σας ειδοποιήσουμε για νέα προϊόντα, παροχές υπηρεσιών και υπηρεσίες ή άλλες σχετικές πληροφορίες της εταιρείας μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν, αφού επιτρέψετε τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, αποφασίσετε αργότερα ότι δεν θέλετε πλέον να σας συμπεριλάβουμε στη λίστα αλληλογραφίας μας ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας με άλλο τρόπο ή να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τον τρόπο που αποκαλύπτεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή στο τον ιστότοπο, απλώς μπορείτε να μας ενημερώσετε αποστέλλοντας ένα email. Σε περίπτωση ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων – ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως περιγράφεται παραπάνω, φροντίζουμε να λάβουμε εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση (συμμετοχή) πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία αυτών.

 

6.3 Ωστόσο ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:

Επιχειρηματικοί συνεργάτες. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τις πληροφορίες σας με έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Οι εν λόγω συνεργάτες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε.

Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, εταιρείες υπηρεσιών εκτύπωσης, κτλ.

Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή το ζητήσετε.

 

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη του ιστοτόπου μας, δεν δημοσιεύονται, δεν πωλούνται δεν κοινοποιούνται. Στην ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας και βασική αρχή μας ότι δε θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης (marketing) χωρίς τη συγκατάθεσή σας, καθώς η πρόσβαση στα αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία των υποκειμένων των δεδομένων, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία έχουν λάβει το ρόλο των εκτελούντων την επεξεργασία. Όταν οι πληροφορίες διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιορίζουμε το εύρος των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Επιπλέον, δεδομένου ότι ορισμένες από τις δραστηριότητές μας διεκπεραιώνονται από τρίτα μέρη, προσπαθούμε με συμβατικές εγγυήσεις να εξασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τρόπο ασφαλή και απολύτως συμβατό με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Συγκεκριμένα και προκειμένου να διευκολύνουμε τις ρυθμίσεις των παραγγελιών αγαθών ή της αγοράς αγαθών από τους πελάτες μας ή την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας, πρέπει συχνά να μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας με τρίτους. Οι πάροχοι υπηρεσιών, οι συνεργάτες και οι προμηθευτές μας είναι τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας και δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται μέσω σύμβασης να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. . Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινολογήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο στον οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε να πουλήσουμε, διαβιβάσουμε ή συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να εξαγοράσουμε ή να συγχωνευτούμε με άλλες επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στην επιχείρησή μας, οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο όταν μας ζητήσετε να το κάνουμε ή όταν θεωρούμε ότι είναι απαιτητό από το νόμο.

 

Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου, είναι απαραίτητο να δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε νομικά πρόσωπα και σε τρίτους που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, και συγκεκριμένα στους παρακάτω φορείς:

·         Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς,

·         Οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης,

·         Παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας,

·         Συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών εφοδιασμού, μεταφοράς και παράδοσης,

·         Παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας.

·         Συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση,

·         Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας. 

 

Εξαιρείται η διάθεση των στοιχείων σε εποπτικές, δημοτικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους προκειμένου να ανταποκρίνεται σε αιτήματα της κυβέρνησης ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές διατάξεις ή κρατικούς κανονισμούς.


6.4 ΑΝΗΛΙΚΟΙ

 

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και στην Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό. Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Ο ιστότοπος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 17 ετών ή μεγαλύτεροι. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, εκτός αν αυτό αποτελεί μέρος ανειλημμένης δέσμευσης για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, δεν στοχεύουμε στα παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει τους προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε καμία ή μέσω καμίας από τις δυνατότητές του και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Ωστόσο, καθώς δεν είναι πάντοτε εφικτό να καθορίζουμε την ηλικία των προσώπων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας, συμβουλεύουμε τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες να επικοινωνούν μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσουν την μη επιτρεπόμενη παραχώρηση δεδομένων από ανηλίκους, ώστε να μπορούν να ασκήσουν αναλόγως τα δικαιώματά τους όπως η διαγραφή των δεδομένων τους. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 18 ετών, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση από τον κηδεμόνα του παιδιού.  Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα παιδί κάτω των 18 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

7. ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Ειδικότερα, οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας στο newsletter της εταιρείας μας, όπως όνομα, επώνυμο και email, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας και για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από την Εταιρεία υπηρεσίας για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, με τη ρητή επιφύλαξη διατήρησης για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

Ανεξάρτητα από το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού, θα τα διατηρούμε στη συνέχεια δεόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρήσουμε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε χρήση καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς. Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να παύσουμε την αποστολή newsletter στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με το πρόσωπό σας) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς και σε αυτήν την περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες επ' αόριστον χωρίς άλλη ειδοποίηση.

 

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

          Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου,  τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Επίσης, όταν είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ή δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.

          Όταν η επεξεργασία εκτελείται για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης αγοράς αγαθών ή της εκτέλεσης κάποιου έργου ή παροχής υπηρεσιών, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζονται από τους σκοπούς επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, παρά σε εξουσιοδοτημένους ανά υπηρεσία υπαλλήλους της Εταιρείας για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας.

          Για τη διαχείριση της εγγραφής σας στο newsletter της Εταιρείας μας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος στην εν λόγω υπηρεσία (δηλαδή μέχρι να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να διαγραφείτε).

          Εξυπηρέτηση Πελατών, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά ή την αίτησή σας.

          Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία θα προβούμε σε μια ενέργεια ή σε μια συγκεκριμένη έρευνα ποιότητας ή μέχρι να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα περιήγησής σας.

          Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και όταν δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

 

8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε, να ενημερωθεί, να μεταβάλλει ή να διαγράψει οποιοδήποτε στοιχείο του είναι καταχωρημένο στον ιστοτοπό μας με μια απλή γνωστοποίηση/αίτημα  μέσω του e-mail το οποίο δήλωσε κατά την εγγραφή του. Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου υποβάλλεται στην ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@chrysafis.gr .

H ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματος σας είναι αδύνατη, η  ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Εάν το αίτημα σας κριθεί από τη ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας: Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των δεδομένων σας, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.:

Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

Τηλέφωνο: +30 6983 616 382

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τη ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τον Κανονισμό που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς κάποια χρέωση.

 

1. Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ),

2. Δικαίωμα πρόσβασης: (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε και να επιβεβαιώνετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με νόμιμο τρόπο.

3. Δικαίωμα διόρθωσης: (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε ερχόμενοι σε επαφή με την εταιρεία μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας, είτε ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

4. Δικαίωμα διαγραφής: (άρθρο 17 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε κάθε περίπτωση, αλλά σημειώνουμε ότι  το εν λόγω  δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Σε περιπτώσεις όπως ενδεικτικά, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον κλπ, το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: (άρθρο 18 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α)όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται  για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων,  και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: (άρθρο 21 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπό απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

7. Δικαίωμα στη Φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον  υπεύθυνο επεξεργασίας ή τρίτο.

8. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας:  (άρθρο 7 ΓΚΠΔ). Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας, δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Για να ανακαλέσετε  τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε., στα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

9. Δικαίωμα καταγγελίας: Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από τη ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ή όχι ζημία, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, +30 210 6475628, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση E-mail: info@chrysafis.gr ή γράψτε μας στη διεύθυνση: Θεσσαλονίκη, οδός Αγίου Μηνά 3, Τ.Κ. 54625, τηλ επικοινωνίας: +30 2310 543012

 

 

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ KAI ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν. Θέλουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή, γι’ αυτό έχουμε εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια, χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, τροποποίηση ή κοινή χρήση, χρησιμοποιώντας διαδικαστικές και τεχνικές διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων κωδικού πρόσβασης και του «τείχους προστασίας». Διασφαλίζουμε επίσης ότι μόνο τα άτομα που σχετίζονται με την επιχείρηση μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων, αντιπροσώπων, προμηθευτών και άλλων τρίτων. Θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας.

Λαμβάνει δε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ενδείκνυνται για την ασφάλεια και ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων ώστε να εξασφαλίσει ένα επαρκές και ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας κατάλληλο για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την αποτροπή τυχαίας απώλειας, κακής χρήσης ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, κοινοποίησης, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους και να παρέχει την καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων που αποθηκεύει και την αποτροπή κακόβουλων υποκλοπών και διαρροών.

Όμως, παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην επιχείρηση.

 

10. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. μπορεί να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για λειτουργικούς σκοπούς. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα ενημερώνουμε την "ημερομηνία ενημέρωσης" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Παρακαλούμε να ανατρέχετε ανά τακτές χρονικές περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. προστατεύει τα δεδομένα σας. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον ιστότοπο μας. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε επιλογή για την μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τρόπο που δεν έχουμε προηγουμένως καθορίσει και για διαφορετικό σκοπό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προς ενημέρωση για το πώς μας επιτρέπει ο νόμος να το κάνουμε αυτό και, αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Η αναθεωρημένη δήλωση απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης/ανάρτησης της στην ιστοσελίδα της επιχείρησης μας.

 

11. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

 

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις για ιστότοπους τρίτων, διακριτές ενσωματωμένες ιστοσελίδες (microsite), πρόσθετα και εφαρμογές. Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς έναν αριθμό άλλων ιστότοπων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες. Ωστόσο, αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να μην ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές απορρήτου. Εάν επιλέξετε ή ενεργοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις παραχωρείτε το δικαίωμα σε τρίτους να συλλέγουν ή να μοιράζονται δεδομένα για εσάς. Μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε τη σημείωση απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Δεν ελέγχουμε τους ιστότοπους τρίτων και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου. Σε περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε εσάς από τρίτους, πρέπει να γνωρίζετε ότι η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. ενδεχομένως να είναι ο εκτελών την επεξεργασία εκ μέρους αυτών των τρίτων. Επομένως, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτές τις συνδέσεις ή τα microsite ή όταν φεύγετε από τον ιστότοπό μας, προτείνουμε να διαβάζετε τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων.

 

11A. ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ 

 

Οι διακομιστές μας, οι οποίοι αποθηκεύουν και προστατεύουν τις πληροφορίες σας, βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Κάθε φορά που μεταφέρουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ, εξασφαλίζουμε παρόμοιο βαθμό προστασίας για αυτά, διασφαλίζοντας ότι υλοποιείται ένα από τα παρακάτω μέτρα προστασίας:

 • Θα διαβιβάζουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επάρκεια της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός ΕΕ.
 • Όπου χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε ειδικές συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες παρέχουν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα την ίδια προστασία που έχουν στην Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Υποδείγματα συμβάσεων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.
 • Όπου χρησιμοποιούμε παρόχους με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάζουμε δεδομένα σε αυτούς αν μετέχουν στην Ασπίδα Προστασίας η οποία απαιτεί από αυτούς να παρέχουν παρόμοια προστασία για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μοιράζονται μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ασπίδα Προστασίας Ε.Ε. – Η.Π.Α.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση για τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιείται από εμάς κατά τη διαβίβαση δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

 

12.COOKIES, WEB BEACONS ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τεχνολογίες “cookie” και “webbeacon”. Χρησιμοποιούμε cookies και webbeacons για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και για να ταυτοποιούμε τον ιστότοπο από τον οποίο συνδεθήκατε στον δικό μας ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας όπως ορίζονται από συμβάσεις με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας, αλλά και για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση του ιστότοπου, αλλά και των προϊόντων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών μας. Με κανέναν άλλον τρόπο δεν καταγράφουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε άλλους ιστότοπους. Δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα ή ανωνυμοποιημένες / ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες που αποκτούνται μέσω cookies και webbeacons μπορεί να μοιράζονται ή να λαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών εκ μέρους μας.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η www.chrysafis.gr , να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ένα “cookie περιόδου λειτουργίας” λήγει αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη περίοδο λειτουργίας σας (δηλαδή όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας).  Ένα “μόνιμο cookie” αποθηκεύει πληροφορίες στον σκληρό δίσκο, έτσι ώστε όταν ολοκληρώσετε την περίοδο λειτουργίας και επιστρέψετε στον ίδιο ιστότοπο σε μεταγενέστερο χρόνο, οι πληροφορίες του cookie να είναι ακόμα διαθέσιμες. Ένα webbeacon είναι μικρό κομμάτι κώδικα που αναπαριστά μια σαφή γραφική εικόνα και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα cookie.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τόσο ένα cookie περιόδου λειτουργίας όσο και ένα μόνιμο cookie.  Αυτό το cookie που τοποθετεί η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. μπορεί να περιέχει πληροφορίες (όπως ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη) που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς και σε ορισμένες περιπτώσεις την καταγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αποθηκεύεται μόνο σε αυτό το cookie. Το webbeacon μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφουμε συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών για ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά την επίσκεψη σε ιστότοπο, όπως τον αριθμό cookie ενός επισκέπτη, την ώρα, την ημερομηνία, τη διάρκεια και τον αριθμό των προβολών σελίδων, μια περιγραφή της σελίδας στην οποία τοποθετείται το webbeacon.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε Flash cookie (Τοπικά Αποθηκευμένα Αντικείμενα) ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Ένα Flash cookie είναι μικρό αρχείο δεδομένων που τοποθετείται σε υπολογιστή μέσω της τεχνολογίας Adobe Flash η οποία μπορεί να έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας ή να μεταφορτωθεί από εσάς στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για την εξατομίκευση και τον εμπλουτισμό της εμπειρίας σας στον ιστότοπό μας, για τη διευκόλυνση των διαδικασιών, για την εξατομίκευση και αποθήκευση των ρυθμίσεών σας. Τα Flash cookies μπορούν να βοηθήσουν τους επισκέπτες του ιστότοπού μας να ορίσουν, για παράδειγμα, τις προτιμήσεις τους σχετικά με το μέγεθος μεταφόρτωσης ενός αρχείου βίντεο. Μας βοηθούν να βελτιώνουμε τους ιστότοπούς μας υπολογίζοντας ποια σημεία έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους πελάτες.  Δεν χρησιμοποιούμε Flash cookies για προωθητικές ενέργειες ή διαφημίσεις με βάση τη συμπεριφορά. Τα Flash cookies διαφέρουν από τα cookies του προγράμματος περιήγησης και τα εργαλεία διαχείρισης cookie που παρέχει το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν αφαιρούν τα Flash cookies.  Εάν απενεργοποιήσετε τα Flash cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες δυνατότητες και υπηρεσίες που καθιστούν την εμπειρία σας στον ιστότοπο πιο αποδοτική και ευχάριστη.

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης.

 

13.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔΠΧ

 

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι επιφυλάσσεστε του δικαιώματός σας να υποβάλετε παράπονα ανά πάσα στιγμή στην επιβλέπουσα αρχή της χώρας σας σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων. Στην Ελλάδα, αυτή η αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr). Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν μας δινόταν η ευκαιρία να διαχειριστούμε από κοινού τους προβληματισμούς σας πριν προσεγγίσετε την αρχή προστασίας δεδομένων και γι' αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.

 

14. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

 

Για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εμπειρία της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. είναι σημαντικό τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Με τον παρόν σας ζητούμε να μας ενημερώνετε σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης σας με εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να προσπελάσετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο προστασίας που εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, ώστε να μειώσουμε τον χρόνο απάντησης.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία.

 

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 19-4-2021