ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Ενημερωθείτε για τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης στη σχετική θεματική ενότητα της ιστοσελίδας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ):  https://www.dpa.gr/index.php/enimerwtiko/thematikes_enotites/eisagwgi_videoepitirisi

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟΣ

Ορισμοί, σκοπός και πεδίο εφαρμογής της πολιτικής Βιντεοεπιτήρησης

Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας ή/και ήχου προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου).

Η συνηθέστερη περίπτωση ενός συστήματος Βιντεοεπιτήρησης είναι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας του προσωπικού, των πελατών, των συνεργατών, των προμηθευτών, των γραφειακών χώρων, των περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών της, καθώς και για υλικοτεχνικούς λόγους, η επιχείρηση με την επωνυμία «ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.» προστατεύει τις εγκαταστάσεις της με σύστημα Βιντεοεπιτήρησης.

Το σύστημα Βιντεοεπιτήρησης της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. λαμβάνει εικόνα από φυσικά πρόσωπα και ως εκ τούτου προβαίνει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται ο Θεόδωρος Πράντζος και έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων, όπως υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.

Η παρούσα πολιτική περιγράφει το σύστημα Βιντεοεπιτήρησης που διατηρεί η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. και ορίζει τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος της ιδιωτικότητας και των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες Βιντεοεπιτήρησης μας.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα πολιτική δεν περιλαμβάνει:

 • Λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης, καταγραφή σε οπτικοακουστικό υλικό μιας εκδήλωσης, βιντεοσκόπηση που γίνεται για παραγωγή υλικού ή αναμετάδοση μιας εκδήλωσης στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας με τον Τύπο και το κοινό.
 • Λήψη εικόνας ή/και ήχου από κάμερες χειρός, φωτογραφικές μηχανές, συσκευές κινητού τηλεφώνου ή άλλα συστήματα ελέγχου εισόδου χωρίς καταγραφή, που ενεργοποιούνται κατόπιν συγκεκριμένης ενέργειας του χρήστη τους (π.χ. θυροτηλέφωνα), δεδομένου ότι δεν πραγματοποιείται συνεχής λήψη εικόνας ή/και ήχου.

Για λόγους διαφάνειας, η παρούσα πολιτική διατίθεται στον ιστότοπο (website) www.chrysafis.gr , στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου». Η παρούσα πολιτική εφαρμόζει στη λειτουργία των συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε., τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι) του 2001, του ν. 4624/2019, καθώς και  υπό τις προϋποθέσεις του γενικού µέρους της Οδηγίας 1/2011 της ΑΠΔΠΧ, ιδίως για τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Γ’ αυτής (άρθρα 10 έως 13 της οδηγίας 1/2011).

Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. διαμόρφωσε την παρούσα πολιτική αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υφιστάμενο σύστημα Βιντεοεπιτήρησης εξακολουθεί να είναι απολύτως απαραίτητο και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών, και δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα. Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. έχει προβλέψει τα ακόλουθα:

 • Το σύστημα Βιντεοεπιτήρησης δεν αποσκοπεί στη λήψη (π.χ. με μεγέθυνση ή με ειδική στόχευση) ή σε άλλη επεξεργασία (όπως ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) εικόνων που αποκαλύπτουν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων».
 • Οι κάμερες Βιντεοεπιτήρησης είναι σταθερές, δεν έχουν δυνατότητα στρέψης και εστίασης σε πραγματικό χρόνο. Δεν μεταδίδουν δεδομένα μέσω Διαδικτύου (web cameras).
 • Το σύστημα Βιντεοεπιτήρησης δεν διαθέτει μικρόφωνα και δεν λαμβάνει, μεταδίδει και επεξεργάζεται δεδομένα ήχου.
 • Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών.
 • Η πρόσβαση στα δεδομένα Βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό σαφώς καθορισμένων ειδικά εκπαιδευμένων χειριστών.

Σκοπός επεξεργασίας και νόμιμη βάση

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ). Κάµερες επιτρέπεται να τοποθετούνται στα σηµεία εισόδου και εξόδου των εκάστοτε καταστηµάτων, στα ταµεία και τους χώρους φύλαξης χρηµάτων, στις αποθήκες εµπορευµάτων, υλικών και αγαθών, στους χώρους των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθµευσης.

Με την τοποθέτηση και λειτουργία κλειστού συστήματος τηλεόρασης, επιτυγχάνεται η επιτήρηση των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του μηχανουργείου μας, των χώρων φύλαξης χρημάτων, των χώρων στάθμευσης, των γραφειακών μας εγκαταστάσεων, των αποθηκευτικών χώρων εμπορευμάτων, υλικών, αγαθών και πρώτων υλών, των εισόδων και εξόδων και άλλων περιοχών των εγκαταστάσεών μας. Η χρήση του συστήματος αποσκοπεί αποκλειστικά:

 • Στην προστασία των εργαζομένων, συνεργατών, προμηθευτών και πελατών.
 • Στην προστασία της περιουσίας της επιχείρησης έναντι οποιουδήποτε κινδύνου.
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος εργασίας στους χώρους της επιχείρησης.
 • Στην αξιοποίηση καταγεγραμμένων δεδομένων (εικόνας) ως αποδεικτικού μέσου ενώπιον των Αρχών σε περίπτωση τέλεσης εγκληματικής πράξης.

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο των εγκαταστάσεών μας και τα αγαθά, τα υλικά και τις πρώτες ύλες που βρίσκονται εντός αυτών από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων και διακινδύνευσης ανθρώπων, αγαθών, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

∆ιαβίβαση δεδοµένων σε τρίτους

Η διαβίβαση σε τρίτους δεδοµένων που προέρχονται από σύστηµα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται κατόπιν προηγούµενης συγκατάθεσης του υποκειµένου των δεδοµένων. Κατ' εξαίρεση, µια τέτοια διαβίβαση επιτρέπεται και χωρίς συγκατάθεση µόνο υπό τις προϋποθέσεις:

·         Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαβιβάζει στις αρµόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνοµικές αρχές δεδοµένα που οι τελευταίες ζητούν νοµίµως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

·         Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, πέραν των ειδικότερων υποχρεώσεων και δικαιωµάτων του που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, δύναται να διαβιβάζει στις αρµόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνοµικές αρχές δεδοµένα που ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία µιας αξιόποινης πράξης (π.χ. κλοπή) που τελέσθηκε στον χώρο τον οποίο έχει έννοµο συµφέρον ή νοµική υποχρέωση να προστατεύσει κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 της παρούσας Οδηγίας και που µπορούν να συνεισφέρουν στη διερεύνηση των πραγµατικών περιστατικών ή στην αναγνώριση των δραστών.

·         Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιτρέπεται να διαβιβάσει δεδοµένα που ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία µιας αξιόποινης πράξης στο πρόσωπο που απεικονίζεται ως θύµα ή δράστης της πράξης.

Προστασία των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης

Τα καταγραφικά μηχανήματα με τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τη χρήση κωδικών πρόσβασης. Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων σε πραγματικό χρόνο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχει μικρός αριθμός σαφώς καθορισμένων προσώπων.

Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χειριστές του συστήματος βλέπουν μόνο τις σχετικές με τα καθήκοντά τους πληροφορίες. Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες / εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της για :

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης συστημάτων ασφαλείας – ελέγχου πρόσβασης – CCTV – πυρασφάλειας και κατάσβεσης – ασφάλειας των εγκαταστάσεών της, όπου η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει επισκέψεις του Αναδόχου στους χώρους της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. και έλεγχο εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων συστήματος καθώς και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού ελέγχου και καταγραφής. Οι εν λόγω εξωτερικοί συνεργάτες / εκτελούντες επεξεργασία δεσμεύονται για τη διασφάλιση του απορρήτου και για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Οι χειριστές του συστήματος είναι ενήμεροι για το σκοπό της επεξεργασίας και δεν μπορούν να βιντεοσκοπούν χώρους στους οποίους δεν επιτρέπεται η επεξεργασία. Πέρα του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης λόγω του ρόλου τους, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία.

Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

Κάθε παραβίαση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφεται στο Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών και ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων. Επιπλέον των παραπάνω, η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. προστατεύει την ασφάλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, λαμβάνοντας τα ακόλουθα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα :

Τα ειδικά καταγραφικά μηχανήματα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι εγκατεστημένα στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του μηχανουργείου μας, στους χώρους φύλαξης χρημάτων, στους χώρους στάθμευσης, στις γραφειακές μας εγκαταστάσεις, στους αποθηκευτικούς χώρους εμπορευμάτων, υλικών, αγαθών και πρώτων υλών, και στις εισόδους και εξόδους των εγκαταστάσεών μας. Πρόσβαση έχουν αποκλειστικά τα εξουσιοδοτημένα για τη διαχείρισή του άτομα.

Χώροι που βιντεοεπιτηρούνται

Τα σημεία τοποθέτησης καμερών Βιντεοεπιτήρησης επελέγησαν προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται κατά το δυνατόν, στους ελάχιστους χώρους που έχουν σημασία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Βιντεοεπιτήρησης. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες στις τουαλέτες των εγκαταστάσεών μας. Να σημειωθεί ότι όσες κάμερες είναι τοποθετημένες σε ανοιχτούς χώρους στοχεύουν μόνο στους εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεών της επιχείρησής μας, και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο χώρο, όπως δρόμο ή πεζοδρόμιο ή γειτονικά κτίρια (παρά μόνο στις κεντρικές εισόδους των εγκαταστάσεών μας, όπου καταγράφεται η είσοδος και έξοδος των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρείας μας).

Η παρακολούθηση εκτός των εγκαταστάσεων της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Το πεδίο λήψης περιορίζεται στην επιτήρηση της εισόδου και εξόδου των εγκαταστάσεών μας, και λαμβάνει τη λιγότερη δυνατή εικόνα από τους χώρους του μηχανουργείου μας, τους χώρους των γραφείων μας, και του αποθηκευτικούς χώρους.

Επιπλέον των χώρων εισόδου και εξόδου, εικόνα λαμβάνεται μόνο από συγκεκριμένους χώρους όπου απαιτείται υψηλή ασφάλεια, όπως οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι του μηχανουργείου μας, οι χώροι φύλαξης χρημάτων, οι χώροι στάθμευσης, οι γραφειακές μας εγκαταστάσεις, οι αποθηκευτικοί χώροι εμπορευμάτων, υλικών, αγαθών και πρώτων υλών, και οι κάμερες εστιάζουν στα αγαθά που προστατεύουν. Η λειτουργία των καμερών αυτών όλο το εικοσιτετράωρο (24ωρο), εξασφαλίζει αυξημένη προστασία των χώρων της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. (π.χ. οι κάμερες συμβάλουν ως εργαλείο ιχνηλάτησης για την σωστή διερεύνηση ενός περιστατικού, ή ατυχήματος ή κακόβουλης ή παράνομης ενέργειας ή πυρκαγιάς που μπορεί να προκύψει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας), ιδίως κατά τη διάρκεια της νύκτας και των αργιών οπότε και οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι.

Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τη βιντεοεπιτήρηση

Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το κοινό αναφορικά με τη βιντεοεπιτήρηση των χώρων της με τους εξής τρόπους:

Σε όλους τους χώρους όπου υπάρχει κάμερα βιντεοεπιτήρησης, σε μέρος εμφανές, έχει αναρτηθεί ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα/ειδοποίηση ότι ο χώρος επιτηρείται από κλειστό κύκλωμα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών.

Η παρούσα πολιτική της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. αναφορικά με τη λειτουργία των συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης αναρτάται στην ιστοσελίδα www.chrysafis.gr ως «Πολιτική Απορρήτου» της για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για την πρακτική της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. στα θέματα βιντεοπροστασίας.

Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκατέσσερις (14) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, το σχετικό μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέραν των 14 ημερών και σύμφωνα με όσα ορίζει η οδηγία του ΓΚΠΔ, δηλαδή τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι 30 ημέρες, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτο θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα. Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου, οι αποθηκευμένες εικόνες διαγράφονται αυτόματα και τμηματικά, έτσι ώστε στη θέση τους να εγγραφούν οι νέες εικόνες της νέας περιόδου.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. δύναται να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την επικείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που τον αφορούν (ως υποκείμενο των δεδομένων). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει αίτηση για να έχει αντίγραφο τμήματος βιντεοσκοπικού υλικού στο οποίο απεικονίζεται ή σειρά αντίστοιχων έντυπων εικόνων – εάν επίσης συμφωνούν και τα δύο μέλη, αρκεί και απλή επίδειξη των στιγμιοτύπων. Σημειώνεται, επίσης, ότι, εφόσον το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράψει αξιόποινη πράξη στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει να του χορηγηθεί το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα δεδομένων, υπό την επιφύλαξη ύπαρξης σχετικής απαγόρευσης από αρμόδια δικαστική αρχή. Τα αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λόγω χρήσης βιντεοκάμερας, καθώς και οι σχετικές ερωτήσεις ή παρατηρήσεις πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε., ο οποίος είναι ο Γεώργιος Κεχαγιάς με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: +30 6983 616 382

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.

Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα αντίρρησης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση theo@chrysafis.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση των εγκαταστάσεών μας.

Για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν κάποιο υποκείμενο και που συλλέχθηκαν με βιντεοκάμερα στις κτιριακές εγκαταστάσεις μας, μαζί με την αίτηση θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών, να παρουσιάσετε αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κτλ.). και – εάν δεν εργάζεστε στο χώρο – να μας προσκομίσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εάν ζητηθεί ειδικά, μπορεί να οργανωθεί παρουσίαση των επίμαχου βιντεοσκοπημένου υλικού. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του (π.χ. μέσω επίδειξης δελτίου ταυτότητας) και να προσδιορίσει τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τυχόν λοιπές περιστάσεις της βιντεοσκόπησης. Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται και ικανοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην επικείμενη νομοθεσία. Η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης στα υποκείμενα των δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Όμως, αν η ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. διαπιστώσει ότι το αίτημα αντίρρησης είναι νόμιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί, οφείλει να προβεί στη διαγραφή ή δέσμευση («κλείδωμα») των αντίστοιχων δεδομένων, καθώς επίσης να προσαρμόσει τη λειτουργία του συστήματος, ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνομη επεξεργασία στο μέλλον. Αίτημα παρουσίασης βιντεοσκοπημένου υλικού ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη διερεύνηση αξιόποινης πράξης. Επίσης, ειδική αντιμετώπιση απαιτείται όταν στις εικόνες προς παρουσίαση περιλαμβάνονται και τρίτα φυσικά πρόσωπα, όπως λήψη συγκατάθεσης από τα τρίτα πρόσωπα, χρήση τεχνικών μοντάζ ή μερική ικανοποίηση του αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr, τηλ. +30 210 647 5600.

Παραπομπές

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η σελίδα μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Απεκδύουμε κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.